Pagpapahalaga sa tamang oras

Ang oras daw ay ginto na hindi nararapat na aksayahin laman sa mga walang kawenta-kwentang bagay bagkus ay dapat gamitin sa mga makabuluhan at kapaki-pakinabang na gawain. Magbawas ng dumi araw-araw.

Naroroon ang mga pangunahing punto ng pagtuturo. O maaaring basta ipinagpapaliban nila ang paghahanda hanggang sa huling minuto. Sa loob ng labinlimang minuto, ang lahat ng nakasakay ay namatay sa eroplano.

Ang pinakakatawan ay hindi dapat maging napakahaba anupat wala nang panahon para sa isang mabisang konklusyon, kasuwato ng Aralin Hindi sa ating emosyon, sa tamis ng dila o galing ng pagpapaliwanag, bagkus ay sa pamamagitan ng isang matalinong pag-iisap at maingat ng pagsasaliksik ng mga bagay-bagay at kung paano nagamit ang oras sa tama ang magiging basehan ng tunay na paggamit ng oras.

Nakagagaan at nakagiginhawa ng pakiramdam ito sa simula ng iyong araw at nakakaiwas pa sa pagkakaroon ng di kanais-nais na amoy. Kumain nang sapat sa tamang oras. Dalasan ang paglilinis ng mukha kung malangis ang balat para maiwasan ang pagkakaroon taghiyawat. Ang pagtatamo nito ay humihiling ng pakikipagtulungan ng lahat ng may bahagi sa programa.

Para masigurong walang sira ang mga ngipin, bumisita sa dentista dalawang beses o mahigit sa isang taon.

BAGAMAN kailangang bigyan ng pangunahing pagdiriin ang kalidad ng iyong pagtuturo, ang oras ng iyong mga pahayag ay nangangailangan din ng pansin. Kadalasan, ang mga tagapagsalita na hindi tumatama sa oras ay walang sapat na paghahanda.

Ipahayag ang iyong paksa sa loob ng itinakdang oras, at gamitin ang mga angkop na bahagi ng iyong oras para sa bawat seksiyon ng pahayag.

Ang tamang oras ay nagsisimula sa pagpapahalaga sa iyong atas at sa pagnanais na maghandang mabuti. Gagamit ka ba ng mga nota sa pagsasalita? Magsiyampo tatlong beses o mahigit sa isang linggo.

Ang bawat tao ay may kani-kaniyang palagay hinggil sa oras dito sa daigdig. Maghilamos ng mukha pagkagising sa umaga at bago matulog sa gabi. Ang atas mo ba ay pagbabasa?

Sa hinaharap, maaaring mabilisan na rin ang proseso kung paano ka sisikat. Orasan mo ang iyong sarili. Matulog sa tamang oras. Putulan at linisin ang mga kuko sa kamay at paa.

Ang iyong mga pagsisikap na tumama sa oras ay magpapangyari ng isang mas mabuting pahayag at magpapakita ng iyong paggalang sa iba na may mga bahagi sa programa at maging sa buong kongregasyon.

Ang kalakhang oras ay dapat gugulin sa pagpapahayag ng pinakakatawan. Habang nag-iinsayo ka, bantayan ang oras ng bawat seksiyon ng iyong pahayag. Ang mapuputi at pantay-pantay na mga ngipin ay nakadaragdag sa kagandahan ng mukha.

Subukin nang ilang ulit ang iyong plano, na gumagawa ng kinakailangang mga pagbabago. Ang pambungad ay dapat na katamtaman lamang ang haba upang maabot ang tatlong tunguhing tinalakay sa Aralin Paghahanda ang siyang susi. Subalit, naipapamuhay ba natin ang ating mga sarili sa tamang landasin sa bawat oras na dumarating sa ating buhay?

Maghugas ng kamay bago at matapos kumain at tuwing manggagaling sa palikuran. Dapat nating mabatid na ang oras ay hindi dapat inaaksaya. Gaano nga ba ito kahalaga sa isang buhay ng tao, na sa huli ay nagsisisi ang marami sapagkat hindi nila nagamit ang oras nang wasto?

Insayuhin ang iyong pagpapahayag. Pagkatapos, ikapit ang payong iyon habang binabasa mo nang malakas ang materyal na iniatas sa iyo. Kung marami ang inatasan ng bahagi sa isang programa, kailangang bigyan ng konsiderasyon ang oras na inilaan para sa bawat bahagi.

Ang pag-iinsayo ay mahalaga. Wastong Paghahati ng mga Bahagi. Ang lahat ay may hangganan, mayroong katapusanat wakas. Hugasan ang mga paa araw-araw bago matulog. Tandaan ang limang puntong ito:Ibig sabihin, hindi siya marunong tumupad sa pinagkasunduang oras.

Ang taong marunong magpahalaga sa oras ay siyang may mahusay na nagagawa.

Hindi siya naaantala o nahuhuli. Nakatatapos siya ng gawain sa takdang oras. Ang pagiging maagap ng tao ay nagpapahiwatig na may pagpapahalaga siya sa oras ng ibang tao.

Huminto siya upang manood. Nakaisang oras siya sa panonood. Nang siya ay makarating sa palasyo ang araw ay palubog. Ang mga pintuan ng palasyo ay sarado na. Ano-ano ang inyong mga natuklasan mula sa kwento?

Bakit kaya nasabi ng karamihan na time is gold? MGA LAYUNIN: a. Natutukoy ang mga mensaheng napapaloob sa kwentong "Si. Sep 01,  · Matutong pahalagahan ang oras.

Huwag sayangin ang natitirang oras sa paggawa ng mga mahahalagang gawain.:). Subalit ang tamang pagpapahalaga sa oras ay habang may oras o buhay pa hindi kapag malapit na itong mawala upang sa huling oras, ito ang maging kaaliwan para sa iyo.

Kay laking pakinabang kung ating sundin ang resolusyon ni Jonathan Edwards “Aking itinalaga na akoy mamumuhay ayon sa kung ano ang aking nanaisin kapag ako’y. Dahil sa ugaling ito,madalas nating ipagbukas ang mga bagay na magagawa natin ultimedescente.com ang nagiging dahilan kung bakit hindi natin natatapos ang ating gawain sa tamang ultimedescente.comng oras ang ating nasasayang at ito rin ang dahilan kung bakit nahuhuli tayo sa mga gawain.

Jul 10,  · Matulog sa tamang oras. Iwasang magpuyat para maging masigla ang katawan at pag-iisip at mapanatili ang makinis na balat.

8. Uminom ng anim hanggang walong basong tubig araw-araw. Ang katawan ay nangangailangan ng tubig para lumabas ang mga dumi sa loob ng katawan.

9. Putulan at linisin ang mga kuko sa kamay at paa.

Download
Pagpapahalaga sa tamang oras
Rated 0/5 based on 64 review